Muscoli degli arti inferiori

Мышцы нижних конечностей (mm. membri inferior) подразделяют на мышцы таза и мышцы свободной части нижней конечности.

Elenco delle abbreviazioni

a., aa. — arteria, arteriae (arteria, l'arteria)

lig., ligg. — ligamentum, ligamenta (legamento)

m., mm. — musculus, musculi (muscolo, muscolare)

n., nn. — nervus, nervi (nervose, nervi)

r., rr. — ramus, rami (filiali, succursali)

s. — seu (o)

v., vv. — vena, venae (vienna, vene)